ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Internetový obchod společnosti UNIKOV Steel spol. s r. o., IČO 29274605 (dále jen „UNIKOV“) tímto informuje potenciální zákazníky o postupu společnosti UNIKOV, jakožto správce osobních údajů, při získání a zpracování osobních údajů zákazníků.

Níže uvedená pravidla pro zpracování a ochranu osobních údajů (dále jen „zásady“) plynou zejména z následujících předpisů:

 1. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“);
 2. zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů;
 3. zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti); a
 4. zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích).

PERSONÁLNÍ ROZSAH ZÁSAD

Tyto zásady se uplatní na všechny osoby navštěvující webové stránky www.unikov.cz (dále jen „webové stránky“) a všechny zákazníky společnosti UNIKOV.

Užíváním webových stránek společnosti UNIKOV berete na vědomí tyto zásady a souhlasíte s jejich uplatněním.

Osobními údaji se v souladu s GDPR rozumí veškeré informace o určené nebo určitelné fyzické osobě (nikoli tedy právnické osobě). V zásadě se tedy jedná o jakékoliv informace, které ať už samostatně, nebo v souhrnu s dalšími informacemi mohou sloužit k identifikaci konkrétní fyzické osoby (dále jen “osobní údaj“).

JAKÉ KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ JSOU ZPRACOVÁVÁNY?

UNIKOV zpracovává jméno a příjmení, titul, datum narození, adresa bydliště, telefonní číslo, emailová adresa, IČO, DIČ, místo podnikání / sídlo, bankovní účet, fakturační údaje, údaje o přístupech a oprávněních, údaje o požadavcích na službu (vč. souborů cookies), údaje o skladech, dodací údaje, údaje o objednávce a údaje o obchodní spolupráci.

PRAVIDLA VYUŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

UNIKOV zpracovává osobní údaje za následujícími účely:

 1. poskytování produktů a služeb společnosti UNIKOV, ať už v rámci webových stránek nebo prostřednictvím standardních dodavatelsko-odběratelských vztahů;
 2. interní vyhodnocení poskytovaných produktů a služeb a případné zlepšení jejich poskytování; a
 3. ochrana oprávněných zájmů společnosti UNIKOV (např. pro účely bezpečnosti a funkčnosti webových stránek, pro účely marketingu, vymáhání pohledávek nebo soudních sporů).

Osobní údaje nebudou předávány jinému správci.

Osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí, s výjimkou Spojených Států Amerických (viz služba Google Analytics popsaná níže).

Zpracováním osobních údajů může UNIKOV pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Osobní údaje budou uchovávány v elektronické nebo listinné podobě.

Osobní údaje budou uchovávány po dobu 10 let ode dne jejich získání. V případě vymáhání pohledávek UNIKOVe nebo soudního řízení budou osobní údaje uchovávány po dobu 5 let ode dne skončení vymáhání nebo pravomocného rozhodnutí soudu.

MARKETINGOVÁ SDĚLENÍ

Pokud jste k tomu udělili zvláštní souhlas, je společnost UNIKOV oprávněna využívat Vaše osobní údaje za účelem zasílání novinek z oboru, o speciálních akcích a další obchodní sdělení. Zasílání obchodních sdělení je možné kdykoliv odvolat, a to buď v nastavení obchodního portálu, pokud Vám byl zřízen přístup, nebo jednoduchým odhlášením prostřednictvím zasílaných obchodních sdělení.

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje, které zpracovatel získá o subjektech údajů, jsou dále předávány:

 1. obchodním partnerům společnosti UNIKOV, např. dopravcům, bankám, pojišťovnám, marketingovým agenturám, účetním, daňovým poradcům, auditorům, právním poradcům, poskytovatelům IT infrastruktury (např. webových stránek), kteří pak zpracovávají osobní údaje pro společnost UNIKOV nebo samostatně v souladu s účelem jejich poskytnutí, ale i na základě oprávněných zájmů společnosti UNIKOV; a
 2. dalším třetím osobám, kterým je společnost UNIKOV oprávněna (například soudům v případě sporu) či povinna (například orgánům činným v trestním řízení) osobní údaje poskytnout v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

PROSTŘEDKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Za účelem ochrany a minimalizace rizika neoprávněného přístupu k osobním údajům přijala společnost UNIKOV organizační a technická opatření. Mezi tato opatření patří zejména technické zabezpečení serverů a webových stránek společnosti UNIKOV proti neoprávněným přístupům. Osoby přicházející do styku s osobními údaji jsou rovněž vázány mlčenlivostí v souladu s čl. 28 odst. 3 písm. b) GDPR.

NEWSLETTER

Chci dostávat novinky, informace a reklamu Unikov od poskytovatelů cílené reklamy na weby sociálních médií nebo na jiné partnerské weby. Kliknutím na „Odebírat“ souhlasím s tím, aby mi byl e-mailem pravidelně zasílán individualizovaný newsletter (mail) od společnosti Unikov Steel s.r.o., jak je to popsáno v podrobnostech.
Registrací k odběru newsletteru souhlasím s tím, že mi Unikov může tento newsletter přizpůsobit v souladu s mými zájmy a za tímto účelem bude zpracovávat údaje o mém uživatelském chování. Odběr newsletteru mohu s platností do budoucna kdykoli zrušit.

COOKIES

Za podmínky zvláštního souhlasu návštěvníka webových stránek bude společnost UNIKOV oprávněna využívat při provozu svých webových stránek tzv. cookies, což je textový soubor malého rozsahu (dále jen “cookies“), který je odesílán ze serveru UNIKOVe do prohlížeče/zařízení subjektu údajů a který při opětovné návštěvě webových stránek je zaslán zpět na server UNIKOVe, což umožňuje UNIKOVi lépe uzpůsobit obsah webových stránek jednotlivým subjektům údajů. Pomocí cookies tak UNIKOV:

 1. má o subjektu údajů k dispozici informace o dřívějším vyhledávání;
 2. ukládá přihlašovací údaje subjektu údajů; a
 3. přizpůsobuje subjektu údajů obsah webových stránek.

Společnost UNIKOV využívá následujících druhů cookies:

 1. technické cookies, které umožňují základní provoz webových stránek;
 2. relační cookies, které jsou potřebné ke správnému zobrazení webových stránek a jsou automaticky smazány v okamžik, kdy subjekt údajů opustí webové stránky;
 3. permanentní cookies, které umožňují identifikaci subjektu údajů, jeho přístup na webové stránky a jeho chování na nich. Na základě permanentních cookies je pak rozpoznán konkrétní subjekt údajů při opakované návštěvě webových stránek. Permanentní cookies mohou být dále používány zejména pro měření a reklamu aktivity subjektů údajů na webových stránkách; a
 4. reklamní cookies, které umožňují jednotlivým subjektům údajů zobrazovat cílenou reklamu, a to na základě příslušnosti jednotlivých cookies do daného reklamního systému.

Máte samozřejmě možnost využívání cookies jednorázově vymazat či dlouhodobě blokovat, a to prostřednictvím svého prohlížeče. V takovém případě je ale pravděpodobné, že určité služby a funkce webových stránek společnosti UNIKOV nebudou plně funkční nebo dostupné.

GOOGLE ANALYTICS

Společnost UNIKOV na webových stránkách využívá služeb Google Analytics poskytovaných společností Google LLC. Google Analytics umožňuje společnosti UNIKOV sběr, zpracování a vyhodnocení dat (mj. i osobních údajů) o návštěvnosti webových stránek.

Služba Google Analytics využívá rovněž souborů cookies, které jsou však uloženy na serverech společnosti Google LLC a společnost k nim nemá přístup. K ochraně osobních údajů společností Google LLC viz https://policies.google.com/privacy.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Pro další informace o ochraně a zpracování osobních údajů, jakož i pro Vaše žádosti a stížnosti můžete využít následující e-mailovou adresu: unikov@unikov.cz.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Subjekty údajů mají v souvislosti s ochranou jejich osobních údajů následující práva:

 1. právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, je-li zpracování založeno na jeho základě;
 2. právo požadovat přístup k osobním údajům a k informacím specifikovaným v čl. 15 odst. 1 GDPR;
 3. právo na opravu nepřesných osobních údajů a případě také na doplnění neúplných osobních údajů;
 4. právo za podmínek stanovených čl. 17 GDPR na výmaz osobních údajů;
 5. právo za podmínek stanovených čl. 18 GDPR na omezení zpracování osobních údajů;
 6. právo za podmínek stanovených čl. 20 GDPR získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl společnosti UNIKOV, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému osobě;
 7. právo být za podmínek stanovených čl. 34 GDPR informován o porušení zabezpečení osobních údajů;
 8. právo za podmínek stanovených čl. 21 GDPR vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
 9. právo podat stížnost u dozorového úřadu, tj. u Úřadu pro ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, popřípadě datovou schránkou na adresu qkbaa2n.
0
  0
  Váš košík
  Váš košík je prázdnýNávrat do obchodu
  Scroll to Top