Whistleblowing – oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů

Pojem whistleblowing se používá pro oznamování protiprávního jednání, ke kterému dochází v rámci zaměstnání. Oznamovatel (whistleblower) upozorní instituci nebo orgán oprávněný k prověření či zakročení na nelegitimní, neetické nebo nezákonné praktiky na pracovišti, které se dějí se souhlasem jeho nadřízených a jdou proti veřejnému zájmu či ohrožují veřejnost.

Na základě povinností vyplývajících ze směrnice EU 2019/1937 a zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění („Zákon“), je společnost UNIKOV Steel spol. s r.o. povinna vést vnitřní oznamovací systém pro jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000,- Kč, jakož i pro další jednání uvedené v § 2 Zákona.

Oznámení potenciálního protiprávního jednání nám může pomoci včas idenfitikovat problémy a zamezit jim již v počátcích. Naše firemní kultura je založena na jasné zodpovědnosti a důvěře. Jednání v souladu s právními předpisy a férová soutěž jsou pevnou součástí našich podnikatelských aktivit a důležitým předpokladem k trvalému zajištění našich firemních úspěchů, proto všechna upozornění na porušení jsou pečlivě a důvěrně posuzována. Systém zajišťuje oznamovateli ochranu a zamezuje případným odvetným opatřením.

Jak podat oznámení?

Společnost UNIKOV Steel spol. s r.o. v souladu s § 8 odst. 2 Zákona pověřila vedením vnitřního oznamovacího systému personální oddělení společnosti UNIKOV Steel spol. s r.o., se sídlem na Průmyslová 1582, 696 85 Bzenec (tzv. Pověřená osoba).

Oznámení prostřednictvím whistleblowing linky můžete využít, pokud jste osoba, která pro UNIKOV Steel spol. s r.o. vykonává závislou práci v základním pracovněprávním vztahu, nebo odbornou praxi či stáž. Tímto zároveň sdělujeme, že ve smyslu § 9 odst. 2 písm. a) Zákona jsme vyloučili možnost podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému osobám, které nevykonávají pro společnost práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona.

Oznámení lze podat:

 • Elektronicky prostřednictvím e-mailu lenka.jurikova@unikov.cz
 • Telefonicky prostřednictvím tel. linky
 • Ing. Lenka Juríková - +420 601 552 188
 • V listinné podobě poštou na adresu:
  UNIKOV Steel spol. s r.o.
  Ing. Lenka Juríková
  Průmyslová 1582
  696 85 Bzenec

  Je třeba označit jeho „důvěrné“ či jiným obdobným textem, například "whistleblowing", „oznámení podle Zákona č. 171/2023 Sb.“ nebo podobně
 • Osobně (ústně) na personálním oddělení

Při podání oznámení je potřeba uvádět identifikační údaje jako je jméno, příjmení a datum narození či jiný identifikátor k ověření totožnosti. V případě anonymních oznámení není možné poskytnout ochranu před odvetnými opatřeními. Příslušné osoby určené pro přijetí a vyřízení oznámení mají povinnost mlčenlivosti a její porušení je sankcionováno.

Poučení o vědomě nepravdivém oznámení

Fyzické osobě, která podá vědomě nepravdivé oznámení, nenáleží ochrana před odvetnými opatřeními. Oznamovatel se dopustí přestupku tím, že podá vědomě nepravdivé oznámení, za což lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.